İnternet Satışlarının Faturası Ne Zaman Kesilecek?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10. maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olay şu şekilde tanımlanmıştır. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana gelir, (b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle de vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği, hükmü yer almaktadır.

Buna göre, internet üzerinden yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışa konu malzemelerinin teslimiyle, hizmet ise ifa edilmesiyle meydana geleceğinden, ücretinin mal teslimi ve hizmet ifasından önce tahsilinde, fatura düzenlenmediği müddetçe KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’ un 231′ inci maddesinin 5′ inci bendinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, internet üzerinden mal veya hizmet satışında malların tesliminden ve hizmetlerin ifa edilmesinden itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi icap etmektedir. Diğer taraftan, bu tarihten evvel de fatura düzenlenmesi mümkündür

http://www.nevzaterdag.com/2-internetten-yapilan-satislarin-faturasi-ne-zaman-kesilecek-2/

Yazar: İbrahim AKCAVLI

administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir