Google Reklamlarının Web Sitesinde Yayınlanmasının Vergi Boyutu

Bir okurumuzdan gelen Google firmasının reklamını Şirketine ait web sitesinde yayınlaması dolayısı ile yurt dışındaki firma tarafından yapılan ödemelerin vergi mevzuatı açısından durumu sorulmuş bende bu yazımda bu konuyu vergi mevzuatımız açısından gelir idaresinin görüşlerini de esas alarak ayrıntılı inceleyeceğim.

 

 

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunları Yönünden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

  • 1′inci maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu,
  • 6′ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki  hükümlerinin uygulanacağı,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  • 37′nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu,
  • 38′inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, işletmedeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 41′inci maddeleri hükümlerine uyulacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, web sitenizde yayınlanan reklamlarından dolayı ABD’de mukim Google firması tarafından Şirketinize yapılan ödemelerin Şirketiniz açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemelerin tahakkuk tarihi itibarıyla, ilgili döneme ilişkin kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

  • 229′uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,
  •  231′inci maddesinin beşinci fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen  faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketinize Google firmasına Türkiye’de verilen reklam hizmetleri karşılığında anılan Kanun’un 229 ve 231′inci madde hükümlerine göre fatura düzenlemeniz Gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

3065 sayılı KDV Kanunu’nun,

  • 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai  faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,
  • 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu,
  • 12/2′nci maddesinde ise yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

Hüküm altına alınmıştır.   26 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre ise hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıda sıralanan dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunlu tutulmuştur.

1-      Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2-      Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3-      Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4-      Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Buna göre, Google firmasının reklamlarını Şirketinizin web sitesinde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplamanız gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.

Özetleyecek olursak; Google Reklamlarının Web Sitesinde Yayınlanmasının sonucu Türkiye’de faaliyet gösteren bir vergi mükellefi şirket veya şahıs işletmesi

1-      Vergi Usul Kanuna göre fatura düzenlemesi gerekmektedir,

2-      Kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınmalı,

3-      Faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplaması gerekmektedir.

nevzaterdag.com /google-reklamlarinin-web-sitesinde-yayinlanmasinin-vergi-boyutu/

Yazar: İbrahim AKCAVLI

administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir